/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

English

 
 

סוגים של ניסויים בבעלי חיים


דף מידע

 

 

 
 

סקירה כללית

פגשו עם בעלי החיים

סוגים של ניסויים בבעלי חיים

ההתנגדות לניסויים בבעלי חיים

ניסויים "למען" בעלי חיים

ניסויים ברפואת האדם

ניסויים בצבא ובמערכת הביטחון

ניסויים למטרות הוראה

ישראל והסחר בקופים לניסויים

לא נוסה בבעלי חיים

 

הצטרפות
או תרומות

 

מאחר שבעלי חיים משמשים למטרות שונות במעבדות מחקר, יש לסווג ניסויים בבעלי חיים לכמה קטגוריות.

 

מחקר בסיסי לעומת מחקר יישומי

ההבחנה הבסיסית ביותר היא בין מחקר בסיסי לבין מחקר יישומי. המונח מחקר בסיסי מתייחס לכל סוג של ניסויים שאין להם מטרה מעשית או יישומית. מטרתו של מחקר בסיסי טיפוסי היא לאפיין תופעות פיזיולוגיות שונות. על אף שבעיקרון מחקר בסיסי עשוי להוליך לתגליות משמעותיות, ואפילו ליישומים מעשיים, הוא אינו שואף להשיג מטרות אלה. המניע העיקרי מאחורי מחקר בסיסי הוא סקרנות.

 

בניגוד לכך, מחקר יישומי נועד להשיג מטרה מעשית. לדוגמה, בדיקות רעילות של תרופות, תמרוקים וחומרי ניקוי מהוות כולן מחקר יישומי: מטרתן היא לחקור את הסכנות הפוטנציאליות הכרוכות בחשיפה לחומרים הנבדקים, כך שהסיכון לבני אדם (או לבעלי חיים אחרים) יופחת או יימנע לחלוטין.

 

בניגוד לדעה הרווחת, רוב הניסויים המבוצעים בבעלי חיים בישראל ובמדינות אחרות הם בסיסיים, ולא יישומיים. במלים אחרות, המניע שמאחורי ניסויים אלה – הגובים מחיר כבד במונחים של סבל בעלי חיים – הוא סקרנות מדעית, לא הרצון לקדם את בריאות האדם או לרפא מחלות.

  

מודלים אנלוגיים לעומת מודלים הומולוגיים

הבחנה חשובה נוספת היא בין מחקרים שבהם בעלי חיים משמשים כמודל לבני אדם (מודלים אנלוגיים) לבין ניסויים שבהם בעלי חיים משמשים כמודלים הומולוגיים, כלומר, כאמצעי לחקר מחלות ומאפיינים של בעלי החיים עצמם. דוגמה שעשויה להבהיר את ההבדל בין השניים היא נגיף הכשל החיסוני בחתולים (FIV). נגיף זה פוגע במערכת החיסונית של חתולים (בני אדם לא יכולים להידבק ב-FIV) וגורם ירידה הדרגתית בכושר החיסוני של הגוף. כאשר מדענים חוקרים FIV בניסיון להבין את המחלה בחתולים ולמצוא לה מרפא, הגישה שלהם היא גישה הומולוגית. כאשר הם משתמשים בחתולים שהודבקו ב-FIV כמודל לאיידס בבני אדם, הם משתמשים בגישה אנלוגית: הם מניחים שהחתולים החולים מהווים בדרך כלשהי מודל לתסמונת הכשל החיסוני הנרכש בבני אדם.

 

הן מודלים אנלוגיים והן מודלים הומולוגיים עשויים להיות טבעיים או מלאכותיים. לפיכך, חוקרים המעוניינים במציאת אמצעים טיפוליים נגד FIV יכולים לבצע מחקר בחתולים שנדבקו במחלה באופן טבעי, אבל הם יכולים להשתמש בחתולים בריאים ולהדביק אותם במכוון ב-FIV. בשל שיקולי נוחות, רוב המחקר המבוצע בבעלי חיים הוא מלאכותי, ובדברים שלהלן יתייחסו המונחים "ניסויים בבעלי חיים" ו"ויוויסקציה" רק לשימוש המלאכותי והפוגעני בבעלי חיים. זאת בניגוד למחקר קליני המבוצע בבעלי חיים שפיתחו מחלות באופן טבעי, ושבו המטרה היא לעתים קרובות לא רק לעזור לבעלי חיים בכלל, אלא לבעל החיים האינדיבידואלי שבו מבוצע המחקר.
 

לראש הדף