/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

English

 
 

ניסויים בבעלי חיים "למען" בעלי החיים


סקירה כללית

 

 

 
 

סקירה כללית

מחקר וטרינרי
בכלבים ובחתולים

ניסויים בחקלאות

ניסויים בתעשיית המזון לבעלי חיים

 

הצטרפות
או תרומות

 

כלב: קורבן ניסויים

רפואת האדם אינה התחום היחיד שבו מבוצע מחקר יישומי בבעלי חיים. בעלי חיים רבים, ממגוון מינים ביולוגיים, משמשים לצורך ניסויים פוגעניים שמטרתם המוצהרת היא לסייע לבעלי החיים עצמם. לדוגמה, חברות לתרופות וטרינריות מבצעות ניסויי יעילות ורעילות במין הביולוגי שבו מיועדת התרופה לשימוש (למשל, כלבים, חתולים, חיות משק), במהלך פיתוח תרופות חדשות לטיפול במחלות של בעלי חיים. הן מבחינה מדעית והן מבחינה מעשית, ניסויים אלה שונים מאלה המבוצעים בבעלי חיים בהקשר של רפואת האדם.

 

בדרך כלל, בניסויים המבוצעים "למען" בעלי חיים, בעיית ההבדלים בין מינים ביולוגיים שונים לא קיימת, שכן הניסוי מבוצע באותו מין של בעל חיים שעבורו מיועדים התרופה או האמצעי הטיפולי הנבדקים. ניסויים כאלה אמנם סובלים מהשפעות מלאכותיות ומלחץ מעבדתי, אבל מבחינה מדעית, תוצאותיהם הן בעלות תוקף רב יותר מאשר אלה של ניסויים אחרים בבעלי חיים. בסופו של דבר, אם ברצוננו לחקור מחלה של כלבים, מנקודת ראות מדעית, לא קיים מודל טוב יותר מאשר כלבים.