/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

English

 
 

מחקר וטרינרי בכלבים ובחתולים


דף מידע

 

 

 
 

סקירה כללית

מחקר וטרינרי
בכלבים ובחתולים

ניסויים בחקלאות

ניסויים בתעשיית המזון לבעלי חיים

 

הצטרפות
או תרומות

  

גורמים המתנגדים לוויוויסקציה אינם שוללים בדרך כלל כל סוג שהוא של מחקר בבעלי חיים. הם מתנגדים, מסיבות אתיות ומדעיות כאחד, לשימוש הפוגעני בבעלי חיים. לפיכך, רוב מבקרי הוויוויסקציה לא מתנגדים למחקר קליני המבוצע בבעלי חיים שלקו במחלות באופן טבעי, בניסיון למצוא מרפא למחלה ספציפית שממנה סובלים בעלי חיים. כל עוד מחקרים אלה נערכים בכפוף לסטנדרטים ולחוקים המסדירים מחקר קליני בבני אדם, מחקרים קליניים בבעלי חיים הם לא רק ראויים, אלא אפילו מבורכים. מבחינה מעשית, פירוש הדבר לבצע מחקר רק בבעלי חיים שחלו באופן טבעי; לבדוק דרכי טיפול פוטנציאליות ראשית במערכות בדיקה שאינן כרוכות בשימוש בבעלי חיים (למשל, תרבית תאים המופקת מרקמות שנלקחו מאותו מין ביולוגי שעבורו מיועד הטיפול); וחשוב מכל, לייחס לרווחת בעל החיים הספציפי, שבו מבוצע המחקר, חשיבות רבה יותר מאשר למטרות המדעיות של המחקר. מחקר שנועד בראש ובראשונה לסייע לבעלי החיים המשתתפים בו, ורק כמטרה משנית למצוא דרך לטפל בבעלי חיים אחרים הסובלים מאותה מחלה, הוא ראוי מבחינה אתית ותקף מבחינה מדעית.