/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 
 

חוקים אחרים


דף מידע

 

 

 
 

סקירה כללית

חוק ההגנה

חוק הניסויים

חוקים אחרים

 

הצטרפות
או תרומות

  

כמה חוקים ישראלים אחרים נוגעים לבעלי חיים. החשובים שבהם יוזכרו להלן.

 

חוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1955

מטרת חוק זה היא להגן על מינים של בעלי חיים, ולא על בעלי חיים כפרטים. למרות זאת, יש בו כמה סעיפים שעניינם הגנה על בעלי חיים. כך, למשל, סעיף 5 אוסר על ציד במלכודות, ברשתות וברעלים. החוק והתקנות שתוקנו מתוקפו מחילים את אמנת *CITES גם בישראל.

 

*Convention on International Trade in Endangered Species

 

חוק להגנת חיית הבר (בעברית)

http://faolex.fao.org/docs/pdf/isr14268.pdf

 

 

פקודת הכלבת, 1934

חוק ישן ובלתי מעודכן זה מתיר לווטרינרים רשותיים בישראל להחרים בעלי חיים החשודים כנגועים בכלבת, להשמיד כל בעל חיים שנשך אדם יותר מפעם אחת, ולהשמיד כלבים משוטטים. השימוש בסטריכנין לצורך הרעלת כלבים משוטטים מבוצע בכפוף לפקודת הכלבת. הפקודה מתירה לפקידים רשותיים או ממשלתיים גישה חופשית לבתים פרטיים, הכל כדי להבטיח שהוראות הפקודה מיושמות.

 

 

פקודת הכלבת (בעברית)

http://faolex.fao.org/docs/pdf/isr20790.pdf

 

פקודת הכלבת (באנגלית)

http://faolex.fao.org/docs/pdf/isr20790e.pdf

 

 

פקודת מחלות בעלי חיים, התשמ"ה-1985

הפקודה עוסקת במספר רב של מחלות בעלי חיים, שחלקן יכול לעבור גם לבני אדם. היא מתירה לווטרינרים רשותיים וממשלתיים להרוג בעלי חיים נגועים וכאלה החשודים כנגועים. היא מתירה להם גישה חופשית לבתים פרטיים, הכל כדי להבטיח את יישום הוראות הפקודה.

 

פקודת מחלות בעלי חיים (בעברית)
http://faolex.fao.org/docs/pdf/isr21179h.pdf

 

פקודת מחלות בעלי חיים (באנגלית)
http://faolex.fao.org/docs/pdf/isr21179.pdf

 

 

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

חוק זה, אף הוא פרי יוזמתו של ח"כ אברהם פורז, מסדיר את התנאים להחזקת כלבים בכלל, וכלבים מסוכנים בפרט. בין השאר דורש החוק מתן רישיון לכל כלב שגילו שלושה חודשים או יותר; סימון בשבב; וחיסון נגד כלבת. סעיף 6 לחוק מתיר לווטרינרים רשותיים למסור כלבים מהסגרים עירוניים "למערכת הביטחון" (הצבא, המשטרה וגופים מקורבים אליהם) או לכל "גורם אחר שיקבע" שר החקלאות. סעיף זה פותח את האפשרות להעברת כלבים מהסגרים עירוניים למעבדות ניסוי.

  

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (בעברית)
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali34_1.pdf

 

לראש הדף